DANH MỤC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

TT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban Hành Tình trạng
1 TCCS 01:2009/CĐTNĐ Bảo trì thiết bị báo hiệu điện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2009 Còn hiệu lực
2 TCVN 5664-2009 Tiêu chuẩn Quốc gia – Phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2009 Còn hiệu lực
3 TCCS 01:2010/CĐTNĐ Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 01/02/2010 Còn hiệu lực
4 TCCS 02:2010/CĐTNĐ Quy định kỹ thuật nạo vét duy tu bảo đảm giao thông luồng ĐTNĐ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 01/02/2010 Còn hiệu lực
5 TCCS 03:2010/CĐTNĐ Tiêu chuẩn đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, công nhân quản lý công trình ĐTNĐ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 01/02/2010 Còn hiệu lực
6 TCCS 04:2010/CĐTNĐ Quy định kỹ thuật bố trí báo hiệu về kích thước, vị trí, lắp đặt theo loại sông và vùng địa hình - File 1
Quy định kỹ thuật bố trí báo hiệu về kích thước, vị trí, lắp đặt theo loại sông và vùng địa hình - File 2
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 08/03/2010 Còn hiệu lực
7 QCVN 39:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2011 Còn hiệu lực
8 TCCS 01:2013/CĐTNĐ Tiêu chuẩn phân loại bến khách ngang sông Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2013 Còn hiệu lực
9 TCCS 02:2013/CĐTNĐ Công trình thanh thải vật chướng ngại trên luồng đường thủy nội địa – Khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 10/7/2013 Còn hiệu lực
10 TCCS 01:2014/CĐTNĐ Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn tuyến và trạm quản lý đường thủy nội địa – yêu cầu chung Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 20/6/2014 Còn hiệu lực
11 TCCS 02:2014/CĐTNĐ Công trình chỉnh trị trên đường thủy nội địa – Yêu cầu kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 20/6/2014 Còn hiệu lực
12 TCCS 03:2014/CĐTNĐ Luồng đường thủy nội địa - Tiêu chuẩn thiết kế Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 26/11/2014 Còn hiệu lực
13 TCCS 04:2014/CĐTNĐ Công trình chỉnh trị luồng đường thủy nội địa - Tiêu chuẩn thiết kế Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 26/11/2014 Còn hiệu lực
14 TCVN 10305:2015 Tiêu chuẩn Quốc gia – Phân cấp cảng, bến thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 26/11/2014 Còn hiệu lực